MARMARA ÜNİVERSİTESİ NİHAD SAYAR EĞİTİM VAKFI  BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-  (1) Bu yönerge Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı’nın Marmara   Üniversitesi öğrencilerine sunduğu burs uygulama koşul ve işlemlerini tanımlar.

Dayanak

MADDE 2-  (1) Bu yönerge Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Resmi senedinin 2.fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-  (1) Bu yönergede geçen;

 1. Vakıf: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı’nı (Vakıf/NİSEV)
 2. Rektörlük: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 3. Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu,
 4. Burs Komisyonu: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından seçilen komisyonu
 5. Öğrenci: Marmara Üniversitesi’nde örgün öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,
 6. Bursiyer: Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenciyi
 7. Burs: Bu Burs Yönergesi hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BURS TAHSİS SÜRECİ

Burs Komisyonunun Oluşturulması

MADDE 4-  (1) Burs Komisyonu 5 kişiden oluşur. Bunlar Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği 2 temsilci, Üniversite Rektörünün belirleyeceği 1 temsilci ile İşletme Fakültesi Dekanı ve İktisat Fakültesi  Dekanı tarafından belirlenecek birer temsilciden oluşur.

(2) Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanı ve İktisat Fakültesi Dekanı Burs Komisyonu’nda yer alacak temsilcilerini belirleyerek, isimlerini Vakıfa bildirir.

(3) Burs Komisyonu’nda yer alan üyeler ile Vakıf arasında işbu Yönergenin uygulanması amacıyla işbirliğini Vakıf temsilcisi tesis eder.

(4) Burs Komisyonuna Vakıf temsilcilerinden belirlenecek bir kişi başkanlık eder.

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması

MADDE 5-  (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Vakıf Genel Kurulu yetkilidir.

(2) Kontenjan miktarı; burs tutarı ve süreleri Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Vakıf, öğrencilere burs başvurusu ile ilgili duyuruyu yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

Burs verilme süresi ve koşulu

MADDE 6- (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla Eğitim ve Öğretimin fiilen devam ettiği Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince burs verilir.

(2) Öğrenciye yapılacak ödemeler, Vakıf nakit durumunun uygun olması koşuluyla, her ayın ilk haftası, Vakıf Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin bildirdiği banka hesabına havale edilir.

(3) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

MADDE 7- Aşağıdaki özelliklere sahip öğrencilere burs verilmez:

 1. Birinci sınıftan itibaren, Genel Not Ortalaması 4 üzerinden 2,5’un altına inen öğrenciler.
 2. Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler.
 4. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
 5. Kamu ve/veya Özel kurumlardan karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
 6. Bir önceki eğitim yılında Vakıf bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.
 7. Burs başvuru tarihinde 23 yaşından büyük olan öğrenciler.

Başvuru

MADDE 8– (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim ve öğretim yılının başında Vakfın belirleyeceği tarihler arasında Vakfın internet sitesinde yer alan Burs Başvuru Formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Vakfın internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(2) Öğrencilerden başvuru sırasında web sitesindeki “Burs Başvuru Formu”nu (https://nisev.org/burs-basvurusu/) doldurmaları gerekmektedir. Başvuru Formunun altında yer alan Dosya yükleme alanına YKS sınav belgesi (Sadece 1. Sınıf öğrencileri), Adli Sicil Kaydı (E-Devletten Adli Sicil Sorgulamadan alınacak) ve Transkript Belgesi yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin dışında gerekli durumlarda Vakıf ek belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

Burs başvuru değerlendirme

MADDE 9–  (1) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Başvuru Formunda yer alan bilgiler değerlendirme cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(3) Burs komisyonu; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

(4) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

(5) Şartlı Bağış Bursları Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bursiyer adı belirtilmiş burslar, isimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.

(6) Burs başvurusu her yıl yeniden yapılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.