MARMARA ÜNİVERSİTESİ NİHAD SAYAR EĞİTİM VAKFI

VAKIF SENEDİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.       KURULUŞ, AD VE YERLEŞİM YERİ

Madde 1-  Türk Medenî Kanununun 73 ve bundan sonraki maddelerinde değişiklikle yapan   903 sayılı Kanunun hükümlerine uygun olarak MARMARA ÜNİVERSİTESİ NİHAD SAYÂR EĞİTİM VAKFI adlı bir vakıf kurulmuştur. (29.6.1992’de değişen şekli)

 

Madde 2-  Vakfın ikametgahı İstanbul’da Feneryolu Mh. Kuyubaşı Sk. No:3 K:10 D:22 Kadıköy adresindedir. Yönetim Merkezini Yönetim Kurulu tespit eder. (12.10.1995’de değişen şekli)

II.          AMAÇ

Madde  3- Vakfın amaçları şunlardır:

a)     Amaca uygun yayın yapmak, Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarının programlarında  yer alan bilim dallarında öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilerini ilgilendiren konularda yayın yapmak, yapılan  yayınları desteklemek, bu tür yayınları yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç duyulan diğer yayınları yapmak, dergi ve periyodik yayın çıkarmak.

b)     Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarında yardıma muhtaç öğrencilere eğitim ve öğretimle ilgili ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, burs vermek, derslik, ders-araç ve gereçleri yiyecek, giyecek ve barınma, sağlıkları ile ilgili ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

c)     Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarının yardıma muhtaç personeline yiyecek, giyecek, barınma, sosyal ve sağlıkları ile ilgili ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

ç) Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarının öğretim üye ve yardımcılarınca yapılacak yayınları finansal açıdan desteklemek, araştırma projeleri ile öğretim, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel araştırma ve çalışma faaliyetlerini teşvik etmek,  bunlara mali yardımlarda bulunmak,

d)     Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumları öğrencilerine, öğretim kurumlarını temsil niteliğindeki tören, spor, folklor, bilimsel toplantı, gezi, eğlence, yarışma, tiyatro, güzel sanatlar, sosyal ve benzeri faaliyetlerde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

e)     Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarının bütçelerinden ödenek yokluğu veya yetersizliği nedeniyle   ödenmesi mümkün olmayan, masrafları karşılamak, bunlara katkıda bulunmak, iştirak etmek,

f)      Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları, üniversite personeli, öğrenciler için sosyal tesisler kurmak, mevcutlara iştirak etmek, öğrenciler için yurt kurmak,

g)     Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarına, bina, derslik, ders araç-gereci temini veya bunların bakım ve onarımları yahut bunlardaki eksikliklerin tamamlanması için ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

h)     Marmara Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarında Türkçe ve yabancı dilde eğitim ve öğretim yapacak, ilk ve orta dereceli öğretim kurumları, yüksek öğretim kurumları ve özel eğitim kurumları (dershaneler, kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, kreşler, ana okulları ve benzeri) ile eğitim tesisleri ve kompleksleri kurmak, açmak, işletmek, yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarına katılmak, onlarla işbirliği yapmak,

Vakıfça kurulacak bu eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’u, yetenekli, maddi imkândan yoksun öğrencilere tahsis edilir. (12.10.1995’de değişen şekli)

III.        AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Madde 4-  Vakıf, yukarda üçüncü maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için bu amaçlara  yönelmiş her türlü faaliyetlerde bulunur.  Basımevi, satış yeri, eğitim ve öğretim kurumları ve tesisleri, okullar, dershaneler, kurslar, kreşler, sosyal tesisler, yurtlar, aşevi, kantin, barınma, dinlenme yerleri ve ihtiyaç duyulacak benzeri her türlü işletme ve kuruluşlar açar ve işletir. Vakıf, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre  Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin almak şartıyla gayrimenkul, her çeşit mal ve mülkün, vasiyet, hibe veya tasarrufa, her çeşit malları kiraya vermeye, gelirlerin elde edeceği mamelekini amaca uygun yatırımlarda kullanmaya, yıllık brüt gelirin %20’lik kısmından ve şartlı bağışlardan karşılanmak üzere bir veya müteaddit şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerine ve bütün bunlara ait kuponları aracılık yapmamak  kaydı ile almaya, satmaya kuruluşta veya sonradan şirketlere iştirake başka vakıflara iştirake. İştirak paylarına isabet eden temettü veya kâr hissesini ve velhasıl vakfın gayelerinin tahakkuku için faydalı görünen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük, kiralama, mukavele ve muameleleri icraya mezun ve selahiyetlidir. (12.10.1995’de değişen şekli).

 

IV.        VAKFIN KURUCULARI

Madde 5- Vakfın Kurucuları:

Ord. Prof. Dr. Nihad Sayâr

Prof. Fikret Öcal

Doç. Dr. Mehmet Yazıcı

Doç. Dr. İsmail Özaslan

Asistan Ahmet Hayri Durmuş’tur.

Bu kurucu gerçek kişilerden her biri ölüm ya da herhangi bir nedenle ayrıldığında, kendisi istihlaf edecek iki adayın adının yazıldığı bir belgeyi kapalı bir zarf içinde yönetim  kurulu   başkanına tevdi eder. İnhilal vukuunda zarf, Genel Kurul’da açılır ve Genel Kurulun tam sayısının salt çoğunluğu ile zarf  içinde adı yazılmış olanlardan biri kurucu olarak seçilir. Bu adaylar kabul etmedikleri takdirde, kurucular başka bir kişiyi kurucu olarak seçer.

 

V. VAKFIN ORGANLARI VE  TEŞKİLATI

 Madde 6- Vakfın:

A.     Başkan

B.      Genel Kurul

C.      Yönetim Kurulu

Ç. Mali İşler ve Denetleme Kurulu olmak üzere dört organı vardır.

A.   Başkan:

Madde 7–  Vakfın Başkanını iki yıl süre için kurucular gizli oy ve salt çoğunlukla seçer.

Madde 8-  Vakıf Başkanının Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a)     Genel Kurul toplantılarına Başkanlık etmek,

b)     Gerekli gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

c)     Gerekli gördüğü konuların görüşülmesi için Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu tür toplantılara başkanlık etmek.

 

B.  Genel Kurul:

Madde 9- Vakıf Genel Kurulu şu üyelerden teşekkül eder:

a) Vakıf Başkanı,

b) Vakfın kurucuları,

c) Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı, (03.12.2014 değişen şekli)

d) Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı, (03.12.2014 değişen şekli)

e) Vakıf kurucularınca seçilecek öğretim üyesi veya öğretim yardımcısı,(30.4.1991’de değişen şekli)

f) Eski Vakıf Başkanları,

g) Vakıf Kurucularınca Yüksek Öğrenim öğrencileri arasından 2 yıl süre için seçilecek bir öğrenci

 

Madde 10- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)     Taşınmaz malların edinilme ve elden çıkartılması ile istikraz işlemleri konularında karar alarak gereği için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

b)     Vakfın ve Vakfa bağlı çeşitli işletme ve kuruluşların faaliyetlerine ait iç statüleri düzenlemek ve değiştirmek,

c)     Vakfın öteki organlarını seçmek, bunların çalışmalarını denetlemek,

ç)   Vakıf   bütçesini   ve   kesin hesaplarını incelemek, tasdik   ve   kabul    etmek,
Vakıf organları ve görevlileri hakkında gerektiğinde kanuni kovuşturma için başvuruda bulunulmasına karar vermek,

e)    Vakfın öteki organlarının görev ve yetkileri hakkında karar vermek,

f)     Gerektiğinde Vakıf senedinde 1’inci madde dışındaki maddelerde değişiklik yapmak,

g)    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine ücret verilmesine karar vermek. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretin nispeti ve esasları Mali İşler ve Denetleme Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun karara bağlayacağı bir yönetmelikte tespit edilir.(29.6.1992’de değişen şekli)

Madde 11-      Genel Kurul, Ekim ve Mart ayları içinde yılda iki kez olağan toplantısını  apar. Bu toplantının gündemi Yönetim Kurulunca saptanır.

Vakıf Başkanı gerekli gördüğünde veya Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yapacağı müşterek davet üzerine  Genel Kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantının gündemi yalnız çağrı konusunu kapsar. Genel Kurul tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Kararlar Mevcudun salt çoğunluğu ile verilir.

C.  Yönetim Kurulu:

Madde 12–      Vakıf Genel Kurulu her faaliyet yılı için kendi üyeleri arasındaki ya da bunlar dışındaki öğretim elemanları veya öğrenciler arasından bir kişiyi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, iki kişiyi Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri olarak gizli oy ve salt çoğunlukla seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında işbölümü yaparlar.

 

Madde 13–      Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Vakfa yönetici, memur, müstahdem ve benzeri personel tayin etmek,

b)     Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve kuruluşların bütçelerini hazırlamak ve Genel Kurulca kabul edildikten sonra uygulamak,

c)     Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve kuruluşların idari ve mali işlerini görmek, Genel Kurul Kararlarını yürütmek,

ç) Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve kuruluşların kesin hesaplarını hazırlamak ve tasdike sunmak,

d)     Öteki idari işleri görmek.

Madde 14–      Genel Kurulun kısıntısı dışında üçüncü kişilere karşı Vakıf, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birinin müşterek imzalarıyla temsil ve ilzam olunur. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, bu maddede belirtilen temsil ve imza yetkisini belirli süre ile belirli sınırlar içerisinde yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir. (03.12.2014’de değişen şekli.)

 

Ç.  Mali İşler ve Denetleme Kurulu

Madde 15–      Mali işler ve Denetleme Kurulu Vakıf Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından ya da bunlar dışındaki öğretim üye ve yardımcıları arasından, uzlanım dalları da göz önünde bulundurularak, gizli oy ve salt çoğunlukla iki yıl için seçeceği üç kişiden teşekkül eder.

Madde 16–      Mali işler ve Denetleme Kurulunun Görevleri şunlardır:

a)     Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve kuruluşların hesap işlerinin kontrol ve denetimini yapmak,

b)     Vakfın sermayesinin ve mallarının yönetimi, artırılması hakkında düşüncelerini bildirmek,

c)     Vakıf sabit varlıklarının satılması teklif edilenlerin satılıp  satılmaması, satıldığında, bedellerinin nerelere tahsis edileceği hakkında düşüncelerini bildirmek,

ç) Vakfın yatırımları ve Vakfın mali işleri hakkında düşüncelerini bildirmek,

Madde 17–      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarıları ve kesin hesapları hakkında görüş ve düşüncelerini bir raporla Genel Kurula bildirmek.

 

VI.   VAKFIN VARLIĞI, GELİR VE

GİDERLER

Madde 18–      Vakfın sermayesi (mal varlığı) 1.500.000.- TL dir. Vakfın gelirleri ve giderleri arasındaki gelir artığı da Genel Kurulun kararı ile vakıf amaçlarına tahsis olunur, ya da Vakıf mal varlığına eklenir. Vakıf yönetimi, yıl içinde elde edilen gelirlerinin en çok; 1/3’ünü idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan 2/3’ünü ise vakıf amaçlarına ayırır ve harcar.

Madde 19–      Vakfın gelirleri:

a)     Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve kuruluşların faaliyetlerinde elde edilecek hasılat;

b)     Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar;

c)     Ve başka gelirlerdir.

 

 Madde 20-    Vakfın giderleri:

a)     Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve kuruluşların faaliyet masrafları,

b)     Yüksek Öğretim Kurumlarındaki öğrencilere yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.

c)     Yüksek öğrenim Kurumlarındaki personele yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,

ç) Vakıf faaliyetlerini genişletme, Vakıf mallarını koruma ve Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan her türlü bağış, yardım, masraf ve giderlerdir.

 

VII.       MALİ İŞLER

Madde 21-      Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve kuruluşların bütçeleri, işletme ve kuruluşların müdür ya da yetkili kişilerinin teklifleri alındıktan sonra, yönetim kurulunca hazırlanıp, Mali İşler ve Denetleme Kurulunun da bu konudaki görüşleri alınarak, Genel Kurula sunulur.

Madde 22–      Genel Kurul bütçeyi inceler, gereken değişiklikleri yaparak kabul eder.

Madde 23–      Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Her hesap dönemini izleyen Şubat ayında muhasebeci Vakfın varlık, borç ve sermaye durumunu gösterir bilanço ile gelir ve giderlerini gösteren Kâr ve Zarar hesabını belge ve defter kayıtlarına uygun olarak çıkartır. Yönetim Kurulu bunlara dayanarak kesin hesap ve bilançoyu hazırlayarak bir faaliyet raporu olarak Mali İşler ve Denetleme Kuruluna verir. Her yılın kesin hesabı, bilançosu ve faaliyet raporu Mali İşler ve Denetleme Raporu ile Genel Kurula sunulur.

Madde 24–      Genel Kurul, kesin hesabı, bilançoyu ve raporları inceledikten sonra, Yönetim Kurulunun aklanması (ibrası) ya da sorumluluğu ve ilgililer hakkında kanuni kovuşturmaya gerekli olup olmadığı hakkında karar verir.

VIII.     ÇEŞİTLİ

Madde 25–      Vakıf, gelirlerini tamamen üçüncü maddede yazılı amaçlarının gerçekleşmesi için sarf edecektir. Bu amaçlarda 903 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde yazılı koşullara uygun olduğundan Vakıf kurulduğunda, vergi muafiyeti için Bakanlar kuruluna hemen başvurulur.

Madde 26–      Öğrenci, öğretim üye ve Yardımcıları dışındaki Genel Kurul Üyeleri, vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alsalar dahi kâr payı, huzur hakkı, aylık ve benzeri ücret alamazlar. (13.12.1991’de değişen şekli)

Madde 27–      Herhangi bir nedenle Vakıf amaçlarını gerçekleştiremez duruma düştüğünde, Vakfın varlığı aynı gaye ile kurulmuş bir başka Vakfa devredilir.

İLK KURULUŞTAKİ KURUCULAR

Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar

İstanbul, Kadıköy, Bahariye Cad. No: 33-33’te mukim,

Prof. Fikret Öcal

İstanbul, Çemberlitaş, Piyerloti Cad. No: 37/1 D. 4’te mukim.

Doç. Dr. Mehmet Yazıcı

İstanbul, Emirgan, Ata Olgaç Sokak No: 18’de mukim.

Doç. Dr. İsmail Özaslan

İstanbul, Şişli, Mecidiyeköy Cad. Hukukçular Sitesi Sitesi No: 11’de mukim.

Asistan Ahmet Hayri Durmuş

İstanbul, Beyoğlu,İstanbul, Süslü Saksı Sokak No:11 D: 4’te mukim.